اشتراک

فرم اشتراک مجله دنیای شنا ورزشهای آبی جوانان/ بزرگسالان

form Eshterak Majaleh Shena

اشتراک 6 شماره: 180.000 تومان

اشتراک 12 شماره: 360.000 تومان

 

 

اشتراک مجله دنیای شنا ورزشهای آبی کودکان / نوجوانان

form Eshterak Majaleh Shena Ko

اشتراک 6 شماره: 90.000 تومان

اشتراک 12 شماره: 180.000 تومان

 

 

نکته:

ارسال اشتراک های فوق به صورت پست عادی در داخل کشور می باشد.

جهت ارسال اشتراک به صورت پست سفارشی بابت هر شماره از مجله:

ارسال پست داخلی
  • تهران 3000تومان
  • شهرستان 4000تومان

 

ارسال پست خارجی
  •  آسیای میانه 25000تومان
  • آسیای دور ، اروپا 35000تومان –
  •  آمریکا ، استرالیا 40000تومان