مجله های بزرگسالان

مجله های بزرگسالان دنیای شنا ورزشهای آبی

برای خرید مجله ها شما می توانید به آدرس زیر

www.shop.abia.ir

فروشگاه آبیا مراجعه و نسبت به سفارس خود اقدام فرمایید.

مجله شماره 69

مجله شماره 68

مجله شماره 67

مجله شماره 66

مجله شماره 65

مجله شماره 64

مجله شماره 63

مجله شماره 62

مجله شماره 61

مجله شماره 60

مجله شماره 59

اشتراک

فرم اشتراک مجله دنیای شنا ورزشهای آبی جوانان/ بزرگسالان

form Eshterak Majaleh Shena

اشتراک 6 شماره: 180.000 تومان

اشتراک 12 شماره: 360.000 تومان

 

 

اشتراک مجله دنیای شنا ورزشهای آبی کودکان / نوجوانان

form Eshterak Majaleh Shena Ko

اشتراک 6 شماره: 90.000 تومان

اشتراک 12 شماره: 180.000 تومان

 

 

نکته:

ارسال اشتراک های فوق به صورت پست عادی در داخل کشور می باشد.

جهت ارسال اشتراک به صورت پست سفارشی بابت هر شماره از مجله:

ارسال پست داخلی
  • تهران 3000تومان
  • شهرستان 4000تومان

 

ارسال پست خارجی
  •  آسیای میانه 25000تومان
  • آسیای دور ، اروپا 35000تومان –
  •  آمریکا ، استرالیا 40000تومان

 

مجله های جوانان

مجله های جوانان دنیای شنا ورزشهای آبی

مجله های نوجوانان

مجله های کودکان

مجله های کودکان دنیای شنا ورزشهای آبی

برای خرید مجله ها شما می توانید به آدرس زیر

www.shop.abia.ir

فروشگاه آبیا مراجعه و نسبت به سفارس خود اقدام فرمایید.

 

مجله شماره 3 کودک و نوجوان

مجله شماره 2 کودک و نوجوان

مجله شماره 1 کودک و نوجوان