مجله های بزرگسالان

مجله های بزرگسالان دنیای شنا ورزشهای آبی

اشتراک مجله

فرم اشتراک مجله دنیای شنا ورزشهای آبی جوانان/ بزرگسالان

form Eshterak Majaleh Shena

اشتراک 6 شماره: 60.000 تومان

اشتراک 12 شماره: 120.000 تومان

 

 

اشتراک مجله دنیای شنا ورزشهای آبی کودکان / نوجوانان

form Eshterak Majaleh Shena Ko

اشتراک 6 شماره: 40.000 تومان

اشتراک 12 شماره: 80.000 تومان

 

 

نکته:

ارسال اشتراک های فوق به صورت پست عادی در داخل کشور می باشد.

جهت ارسال اشتراک به صورت پست سفارشی بابت هر شماره از مجله:

ارسال پست داخلی
  • تهران 2000 تومان
  • شهرستان 3000 تومان

 

ارسال پست خارجی
  •  آسیای میانه 15000 تومان
  • آسیای دور ، اروپا 25000 تومان –
  •  آمریکا ، استرالیا 35000 تومان

 

مجله های جوانان

مجله های جوانان دنیای شنا ورزشهای آبی

مجله های کودکان

مجله های کودکان دنیای شنا ورزشهای آبی